Garantie

Wij bieden de wettelijke garantie op al onze producten, die meestal via de verkoper van de producten wordt verkregen. Daarnaast bieden wij op sommige producten fabrieksgarantie. Hieronder vindt u een overzicht van het type en de duur van de fabrieksgarantie en wettelijke garantie voor de verschillende productgroepen. Neem contact met ons op als u gebruik wilt maken van de wettelijke garantie of de fabrieksgarantie.

Fabrieksgarantie, wettelijke garantie en uitzonderingen

1. go-e GmbH verleent

  • 36 maanden fabrieksgarantie voor de go-e Charger Gemini serie
  • 24 maanden fabrieksgarantie voor de go-e Controller
  • 24 maanden wettelijke garantie voor de go-e Charger HOME serie
  • 24 maanden wettelijke garantie volgens de Oostenrijkse garantiewet voor go-e accessoires

tegen materiaal- en functiegebreken onder de volgende voorwaarden:
De fabrieksgarantie en de wettelijke garantietermijn beginnen bij ontvangst van de goederen na de eerste aankoop van het product bij go-e of een wederverkoper.
De fabrieksgarantie geldt naast de wettelijke garantie en beperkt deze laatste niet.

2. de fabrieksgarantie en de wettelijke garantie gelden alleen op vertoon van een aankoopbewijs waaruit de datum van aankoop blijkt.

3. in geval van een claim op fabrieksgarantie of de wettelijke garantie moet de klant go-e GmbH onmiddellijk schriftelijk informeren en het gebrek melden. go-e is verplicht om in geval van een terechte melding van een gebrek zo snel mogelijk verbetering of vervanging uit te voeren of te laten uitvoeren. In het (gerechtvaardigde) geval dat het defecte product aan go-e GmbH wordt geretourneerd, draagt deze de hiervoor gemaakte kosten. Als blijkt dat het apparaat moet worden vervangen, doet de klant vanaf de datum van terugzending afstand van het eigendom van het vorige apparaat en wordt het nieuwe apparaat tegelijkertijd eigendom van de koper. Deze eigendomsoverdracht geldt ook wanneer een apparaat uit coulance buiten de garantietermijn tegen verminderde voorwaarden wordt ingeruild. Indien een binnen de garantietermijn terecht gemeld defect een vast geïnstalleerd laadstation betreft, stuurt go-e GmbH de klant een vervangende box en betaalt tot een bedrag van Euro 70,– de kosten van de elektricien voor de demontage van het defecte laadstation en de installatie van het vervangende apparaat. In ieder geval moet het bewijs worden geleverd in de vorm van een factuur. Om veiligheidsredenen mag de demontage van een vermeend defect, vast geïnstalleerd go-e product alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien. Voordat u het product demonteert, moet u contact opnemen met de technische klantenservice van go-e en wachten op hun beslissing over de verdere procedure voor de afhandeling van het servicegeval. Reparaties mogen alleen door de fabrikant go-e worden uitgevoerd. Voor reparaties die niet door go-e zijn uitgevoerd, bestaat geen aanspraak op vergoeding van kosten in het kader van de fabrieksgarantie en de wettelijke garantie.

4. in geval van onjuiste opslag, gebruik of installatie/montage door de koper/installateur en daaruit voortvloeiende schade aan het product of andere door de koper/installateur veroorzaakte technische gebreken, vervalt de fabrieksgarantie en de wettelijke garantie. In dit geval draagt de koper de verzendkosten. Dit geldt in het bijzonder wanneer het product met een niet door go-e GmbH vervaardigde originele speciale adapter wordt gebruikt of voor een ander dan het door de fabrikant aangegeven doel wordt gebruikt.

5. De fabrieksgarantie en wettelijke garantie vervalt eveneens in geval van wijziging of opening van een go-e product of indien bij een vast geïnstalleerd laadstation geen bewijs van installatie door gekwalificeerd vakpersoneel beschikbaar is (bijv. een inbedrijfstellingsrapport).

6. go-e GmbH doet alle redelijke inspanningen om de werking van alle gratis digitale aanvullende diensten zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van de producten, inclusief maar niet beperkt tot app- en cloudfuncties, mogelijk te maken. go-e garandeert echter niet dat deze altijd foutloos, volledig beschikbaar en zonder onderbreking zullen functioneren. go-e GmbH geeft geen garantie, waarborg of zekerheid voor deze digitale extra functies, maar zal zich inspannen om binnen een redelijke termijn na een fout-/storingsmelding door de klant kosteloos een workaround of update aan te bieden om fouten te verhelpen of storingen op te heffen. De melding van de klant kan telefonisch worden gedaan tijdens de kantooruren van go-e, per e-mail aan [email protected] of via het contactformulier op de go-e website. go-e heeft het recht om beperkingen toe te passen voor het verhelpen van fouten/storingen en/of workarounds, alsmede om het verhelpen van fouten/storingen uit te stellen totdat een update is uitgebracht. Om aan deze verplichting te voldoen, heeft go-e GmbH het recht om de digitale aanvullende diensten op te schorten vanwege geplande of ongeplande onderhoudswerkzaamheden; daarom garandeert go-e niet dat de digitale diensten te allen tijde onbeperkt beschikbaar zullen zijn.

7. Op claims die voortvloeien uit fabrieksgarantie of wettelijke garantie is uitsluitend Oostenrijks recht van toepassing, met uitsluiting van de collisieregels, in het bijzonder het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.